KARUZELA PODATKOWA – zastosowanie art. 88 ust. 3a i art. 108 ust. 1 z ustawy VAT.

   Tym z Państwa, których jeszcze nie objęła żadna „KARUZELA PODATKOWA”, a którzy działają w branżach towarów wrażliwych pragniemy wskazać na jakie okoliczności kontrolujące organy podatkowe zwracają szczególną uwagę. Podkreśalją one brak określonych okoliczności dotyczących działalności gospodarczej kontrolowanego oraz wskazują te, ktore ich zdaniem świadczą, że tę dzialalnośc można uznać za nieprowadzoną lub fikcyjną.

   To co jest przedstawione poniżej są to zapisy z rzeczywistych dokumentów postępowań lub kontroli, ich autorami są organy podatkowe, a dotyczą one jednego z bardziej wrażliwych towarów jakim jest paliwo.

 

Dla pewnego uporządkowania „narracji” zostaną przyjęte następujące nazwy uczestników: 

 • jednostka kontrolowana – dalej  JK,
 • dostawca do jednostki kontrolowanej  - dalej dostawca,
 • nabywca od jednostki kontrolowanej – dalej nabywca,

Zarzuty jakie postawiono dostawcy były następujące:

 • dostawca był podmiotem nie prowadzącym w kontrolowanym okresie rzeczywistej działalności gospodarczej,
 • dostawcy cofnięto koncesję na obrót paliwami ciekłymi ze względu na trwałe zaprzestanie wykonywania działalności             gospodarczej, bo sprzedał on jedyną posiadana stacje benzynową,
 • dostawca nie posiadał stacji paliw, magazynów, samochodów-cystern,
 • adres dostawcy podawany na fakturach jest fikcyjny, brak tytułu prawnego do wskazywanego adresu,
 • adres rejestracyjny dostawcy jest nieaktywny,
 • ostatnia deklaracja VAT-7K  została złożona przez dostawcę za okres wcześniejszy niż kontrolowany,
 • dostawca został z urzędu wykreślona z rejestru czynnych podatników VAT w dacie wcześniejszej niż początek okresu           kontrolowanego,
 • dostawcy brak infrastruktury technicznej i środków pieniężnych  i pracowników co nie pozwala na realne i zgodne z prawem funkcjonowanie na rynku obrotu paliwami,
 • dostawca nie był właścicielem ani formalnym użytkownikiem samochodu-cysterny, którym dostarczano paliwo,
 • brakuje informacji o ewentualnych zobowiązaniach kredytowych dostawcy.  

   Organy podatkowe nie są w stanie skutecznie kontaktować się z dostawcą, bo wspólnicy dostawcy nie posiadają adresu zameldowania, a pod adresami, którymi posługiwali się przy zawieraniu umów nie jest odbierana korespondencja.        

  Z powyższych okoliczności wg organów wynikało, że dostawca ze względu na brak odpowiedniej infrastruktury oraz wystarczających zasobów pieniężnych nie był firma mogącą realnie funkcjonować na rynku obrotu paliwami ciekłymi w Polsce.        

Zarzuty jakie postawiono JK były następujące :

 • czterokrotna zmiana wspólników i zarządu w JK w okresie objętym postępowaniem,
 • przeważnie to JK nagabywała nabywców oferując kolejne dostawy,
 • nabywcy nie potrafili podać nr. telefonów pod którymi w JK zamawiali paliwo,
 • nabywcy nie znali żadnych przedstawicieli JK,
 • JK nie zatrudniała pracowników,
 • JK nie wpłacała zaliczek na CIT-2 za 2014 r.,
 • JK nie posiada żadnego majątku trwałego,
 • siedzibą  JK jest wirtualne biuro,
 • brak w JK znajomości danych kierowcy, który odbierał zapłatę od nabywców w gotówce,
 • JK nie zna źródeł od których jej dostawca nabywał paliwo,
 • analiza dat i ilości dla zakupów i sprzedaży wskazuje na konieczność przechowywania znacznych ilości paliwa, które JK nabywała  i nie zdążyła sprzedać przed kolejnymi nabyciami,
 • ilości nabywanego paliwa przekraczały możliwości transportowe użytkowanego przez JK samochodu cysterny,
 • JK nabywała paliwo za środki pieniężne, których w tym czasie nie posiadała,
 • JK otrzymała kilka przelewów pieniężnych od osoby nie będącej kontrahentem, lub pracownikiem lub w inny sposób związanej z JK,
 • kwoty wynikające z faktur sprzedaży wystawionych przez JK nie bilansują się z przelewami na rachunek bankowy i wpłatami gotówki do kasy,
 • kwoty zawarte w fakturach dostawcy nie bilansują się z dokonanymi na jego rzecz przelewami i wypłatami gotówki z kasy,
 • funkcjonowania JK nie można uznać za prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, bo:
 1. brak środków na majątek służący takiej działalności,
 2. brak majątku służącego takiej działalności,
 3. brak zaplecza technicznego do prowadzenia deklarowanej działalności,
 4. brak zatrudnionych pracowników,
 5. na rachunek bankowy JK wpływa tylko część należności od odbiorców, kwoty te są natychmiast przelewane na konto dostawcy lub wypłacane gotówką,
 6. pozostała część należności opłacana gotówką nie trafia na rachunek bankowy,
 7. wpływy na rachunek są równe obciążeniom tegoż rachunku,
 8. nie są zabezpieczane środki na dalsze prowadzenie działalności,
 9. nie są wykazywane i ponoszone koszty na bieżące prowadzenie działalności,
 10. członkowie zarządu/prezesi nie wskazują adresów zam. i nie figurują jako podatnicy p.d.o.f.,
 11. JK nie potrafi udzielić wyjaśnień odnośnie swojej działalności (źródeł pochodzenia towaru, środków transportu, osób ten transport wykonujących), a udzielone wyjaśnienia  są w sprzeczności z zeznaniami świadków-kontrahentów,

 Zarzuty jakie zostały skierowane wobec JK były następujące:

 • twierdzenie że nabywanie przez JK paliwa od dostawcy nie prowadzącego działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami to utrata prawa do podatku naliczonego, bo faktury z tym podatkiem wystawiał podmiot nieistniejący, zastosowanie znajduje art. 88 ust. 3a pkt 1) lit. a) ustawy VAT,
 • kolejna przyczyna utraty przez JK prawa do podatku naliczonego to stwierdzenie, że wystawione przez dostawcę faktury stwierdzały czynności, które nie zostały dokonane, zastosowanie znajduje art. 88 ust. 3a pkt 4) lit. a) ustawy VAT,
 • sama też JK nie dokonywała sprzedaży, bo jej faktury sprzedaży nie dokumentują rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, a deklarowana sprzedaż miała całkowicie fikcyjny charakter, zatem wystawione faktury nie rodzą obowiązku podatkowego, ale wykazane w nich kwoty podatku, jest obowiązana zapłacić, zastosowanie znajduje art. 108 ust. 1. ustawy VAT,

        Czynności w wyniku, których nabywcy paliwa od JK jeździli na tym paliwie a nie na jego "oparach" przez cały okres objęty postępowaniem są okreśalne przez organy podatkowe jako wykonywane przez "podmiot nieistniejący", one same są uznawane za "czynności, które nie zostały dokonane", a faktury wystawione przez podmiot kontrolowany to "puste faktury". O tym czym w praktyce są wymienione okoliczności w następnych częściach cyklu "karuzelowego".  

 

 S. Wróblewski 

 Dp nr 00211