Dumni jesteśmy z tego, że suma naszych doświadczeń, to już setki pozytywnych dla podatników rozstrzygnięć, zarówno na etapie organów administracji podatkowej, jak i przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi całego kraju oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. W konsekwencji, uchroniliśmy naszych klientów przed koniecznością zapłaty niesłusznie przypisanych przez organy podatkowe zaległości na sumę kilku milionów złotych.
Niech o naszym dorobku świadczy katalog spraw zwieńczonych sukcesem, jakie przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym, które jako pełnomocnicy prowadzili członkowie GDP.


 • I SA / Gd 86 / 16 Open or Close

  W sprawie nie jest sporne między stronami, że przychód uzyskany przez Stronę na terenie Królestwa Szwecji podlega tylko w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

  Sporne jest, czy skarżąca może pomniejszyć ten przychód o zapłacony w Szwecji p.w.d.

  Zdaniem skarżącej jest ona uprawniona do pomniejszenia przychodu o wskazany p.w.d.

  Zdaniem organu interpretującego brak jest podstaw prawnych, aby uzyskane na terytorium Szwecji przychody pomniejszać o zapłacony tam p.w.d., bowiem p.w.d. nie jest tożsamy z p.t.u. ( nie jest tym podatkiem), o którym mówi art. 14 ust. 1.( zdanie drugie) u.p.d.o.f.

  Na tle tak zarysowanego sporu, w ocenie Sądu rację przyznać należy Stronie skarżącej.  

  W odpowiedzi na powyższe orzeczenie MF skierował do NSA skargę kasacyjną. 

 • I SA / 518,519,520 / 16 Open or Close

  Kwestią sporną w sprawie jest, czy skarżący może pomniejszyć przychód uzyskany na terytorium Szwecji o zapłacony tam podatek od wartości dodanej. Zasadniczy problem sprowadza się do wykładni art. 14 ust. 1 zdanie drugie, a w szczególności zawartego w tym przepisie pojęcia " podatku od towarów i usług".

  W ocenie strony w polskim systemie prawnym p.t.u. obowiązujący na terytorium Polski jest odpowiednikiem p.w.d. funkcjonującym w innych państwach UE i dlatego p.w.d. powinien zmniejszać przychód należny. 

  Natomiast zdaniem organów podatnik winien wykazać przychód w kwocie brutto, z uwzględnieniem zapłaconej kwoty p.w.d. Brak jest bowiem podstaw prawnych, aby uzyskane na terytorium Szwecji przychody pomniejszać o zapłacony tam p.w.d., bowiem p.w.d. nie jest tożsamy z p.t.u. ( nie jest tym podatkiem), o którym mowa w art. 14 ust. 1 u.p.d.o.f.

  Na tle tak zarysowanego sporu, w ocenie Sądu, rację należy przyznać skarżącemu.    

  Powyższe orzeczenie zostanie zaskarżone przez MF skargą kasacyjną. Treść tych wyroków można poznać wpisując ich sygnaturę w wyszukiwarkę Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych.